17EX 过期域名抢注竞价平台
域名交割

域名竞价结束后会进入交割流程,不同类型不同抢注平台交割时间存在差异,详情如下:


域名类型 抢注平台 交割时间
Delete 17EX 付款成功后2天内
Delete 66 付款成功后2天内
Delete ENAME 付款成功后2天内
Delete SnapNames 付款成功后2天内
Delete DropCatch 付款成功后2天内
PRE ALI 付款成功后30天内
PRE SnapNames 付款成功后0-5天